Polaris workflow

Example Application
Welcome to Polaris Workflow playground.

Result